ΔΙΚΤΥΟ

Η συνεργασία ESPON αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

• Επιτροπή Παρακολούθησης (MC)
• φορέων διαχείρισης και πληρωμής (MA / PA)
• Μονάδα Συντονισμού (CU)
• Σημεία Επαφής ESPON (ECP)
• Διακρατικές Ομάδες Έργου (TPG)


Οι αρχές διαχείρισης και πληρωμών και η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του προγράμματος ESPON 2006.
Υποψηφίες χώρες της ΕΕ και  γειτονικά κράτη έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ESPON ως παρατηρητές, καθώς και πλήρεις εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος.
Οι δραστηριότητες του δικτύου συντονίζονται και υποστηρίζονται από την Μονάδα Συντονισμού.
Τα εθνικά σημεία επαφής διορίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή επιστημονικούς φορείς που αντιπροσωπεύουν την ερευνητική ικανότητα των κρατών μελών μέσω της δικής τους εμπειρογνωμοσύνης και τις συνδέσεις  και γνώσεις σχετικά με τα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα σε όλα τα χωρικά επίπεδα και τους σχετικούς τομείς της έρευνας.
Οι TGPs διεξάγουν τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας. Κάθε TPG πρέπει να περιλαμβάνει  ερευνητικά ιδρύματα από τουλάχιστον τρεις χώρες και καθοδηγείται από έναν Επικεφαλή Εταίρο.